Personvernerklæring

Ditt personvern er viktig for oss. Her kan du lese mer om hvordan Spesialistklinikkene AS ivaretar ditt personvern, og hvordan og hvorfor vi samler inn, bruker og behandler dine personopplysninger.

Spesialistklinikkene AS er behandlingsansvarlig. Det er vår oppgave å sørge for at personopplysninger blir behandlet i tråd med gjeldende regelverk.

Du kan kontakte oss på følgende:

Lysaker Spesialistklinikk
Lysaker Torg 5
1366 Lysaker
lysaker@spesialistklinikkene.no

Romerike Spesialistklinikk
Dampsagveien 2
2000 Lillestrøm
romerike@spesialistklinikkene.no

Telefon: 63 76 66 33

Personopplysninger

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som enkeltperson. Det kan være ditt navn, din kontaktinformasjon, dine helseopplysninger eller medisinske vurderinger. Personopplysningsloven bestemmer hvordan vi skal behandle dine personopplysninger. Personopplysningsloven stiller en del krav til behandling av det som kalles særlige kategorier av personopplysninger (blant annet helseopplysninger) som Spesialistklinikkene AS er pålagt å følge. Som privat helseforetak må vi i Spesialistklinikkene AS også forholde oss til helselovenes regler for behandling av personopplysninger. Relevante helselover som omhandler behandling av personopplysninger er spesialisthelsetjenesteloven, helsepersonelloven, pasientjournalloven (inkl. pasientjournalforskriften) pasient og brukerrettighetsloven, helsearkivloven etc. Samtlige lover og forskrifter kan leses på www.lovdata.no

Behandling av personopplysninger

Behandling av personopplysninger vil si enhver bruk av personopplysninger, for eksempel innsamling, registrering, lagring, sammenstilling, utlevering, sletting osv. All behandling av personopplysninger er som hovedregel underlagt personopplysningsloven.

Det er frivillig å oppgi personopplysninger til oss, men vi forbeholder oss retten til ikke å behandle dersom vi ikke har de nødvendige opplysninger for å gjøre en medisinsk ansvarlig behandling av pasienten.

Dine rettigheter

Pasienter har rett til å kreve innsyn eller kopi av journal, jf pasient- og brukerrettighetsloven § 5-1. Det er sær regler for retting eller endring av pasientjournal i helsepersonelloven §§ 42-44, jf. journalforskriften § 14 mv.
Du har for øvrig rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet.

Dataportabilitet innebærer din rett til å ta med deg dine personopplysninger fra Spesialistklinikkene AS til en annen tilsvarende aktør. Denne retten gjelder kun dersom behandlingen av dine personopplysninger skjer på bakgrunn av et samtykke fra deg eller i forbindelse med oppfyllelse av en avtale mellom deg og Spesialistklinikkene AS. For ordens skyld gjøres det oppmerksom på at hoveddelen av den behandlingen Spesialistklinikkene AS gjør med personopplysninger har såkalt behandlingsgrunnlag i rettslige forpliktelser til å yte helsehjelp og er sånn sett ikke underlagt retten til dataportabilitet.

Dersom behandlingen av personopplysningene om deg har rettslig grunnlag i forbindelse med oppfyllelse av en avtale eller ditt samtykke så kan du velge om du ønsker å få opplysningene utlevert til deg selv eller at vi sender de direkte til din nye medisinske behandler/ leverandør.

For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at retten til dataportabilitet ikke har noen innvirkning på våre plikter til oppbevaring av din pasientjournal.

Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no.

For å ta i bruk dine rettigheter må du kontakte oss, se kontaktopplysninger ovenfor. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager.
Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg – og ikke noen som gir seg ut for å være deg.
Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss. Den enkleste måten å gjøre dette på, er å kontakte oss.

Vi vil i utgangspunktet ikke lagre personopplysninger lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen og de lovpålagte pliktene vi har. Når det kommer til personopplysninger lagret i pasientjournal gjelder andre regler.

Hovedregelen er at journalene skal oppbevares til det av hensyn til helsehjelpens karakter ikke lenger antas å bli bruk for dem. Spesialistklinikkene AS er etter helsearkivforskriften forpliktet til å avlevere journalmateriale til Norsk Helsearkiv etter dette.

Oppbevaring og sletting av personopplysninger følger regler og bransjenormer for behandling av personopplysninger, inkl. GDPR (General Data Protection Regulation, innført av EU, mai 2018).

Rett til å klage til Datatilsynet

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet.
Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.

Hvem kan vi dele dine personopplysninger med?
  • Helseforetak eller annet helsepersonell

Det hender at vi blir kontaktet av helseforetak, den legen som henviste deg til oss eller annet helsepersonell som også gir deg medisinsk behandling og som ber om å få utlevert dine pasientopplysninger.

Helsepersonell har anledning til å utlevere dine taushetsbelagte opplysninger til samarbeidende helsepersonell som er underlagt samme taushetsplikt som våre ansatte. Dette gjøres kun i den grad det anses som nødvendig for å gi deg forsvarlig helsehjelp og reglene følger av helsepersonelloven § 25.  Som pasient har du rett til å motsette deg slik utlevering. Opplysningene som eventuelt deles er begrenset til det som er nødvendig. Vi deler kun slik informasjon til henvisende lege eller dersom det etterspørres av samarbeidende personell.

  • Offentlige myndigheter

Dersom det er pålagt ved lov eller det er mistanke om at det er begått lovbrudd i forbindelse med bruk av våre tjenester, vil informasjonen vi har lagret om deg kunne utleveres til offentlige myndigheter.

  • Databehandlere

En databehandler er et selvstendig selskap eller juridisk enhet som behandler personopplysninger på vegne av behandlingsansvarlig. Dvs. når Spesialistklinikkene AS benytter underleverandører, for eksempel leverandører av system for pasientjournal eller røntgenmaskiner.

Spesialistklinikkene AS sørger for at alle databehandlere er underlagt samme taushetsplikt som personell ansatt hos Spesialistklinikkene AS og at avtaler om bruk av databehandler oppfyller personopplysningsloven sine krav til bruk av databehandlere/innhold av databehandleravtaler.

  • Offentlige helseregistre som vi er pålagt gjennom lovgiving å dele informasjon til, slik som proteseregisteret og kreftregisteret.
Bruk av Cookies (informasjonskapsler)

En cookie er en fil som gjenkjenner nettsteder du har besøkt tidligere, og benyttes på de aller fleste nettsider for å bedre brukeropplevelsen. Denne nettsiden benytter cookies for å analysere besøkendes atferd. Dette for å utvikle og forbedre nettsidene og våre produkter, sikre at nettsidene fungerer, og for markedsføringsformål som for eksempel å måle effekten av vår markedsføring på nett. Cookies kan lagre brukerinnstillinger og annen informasjon, og du kan stille inn nettleseren din til å avvise cookies.
Den reviderte ekomloven (Lov om elektronisk kommunikasjon) krever at websider informerer publikum om bruk av informasjonskapsler (cookies). Den såkalte «cookie paragrafen» sier følgende: § 2-7b Bruk av informasjonskapsler/cookies. Lagring av opplysninger i brukers kommunikasjonsutstyr, eller å skaffe seg adgang til slike, er ikke tillatt uten at brukeren er informert om hvilke opplysninger som behandles, formålet med behandlingen, hvem som behandler opplysningene, og har samtykket til dette.
Ved å bruke denne nettsiden godkjenner du at vi setter cookies i din nettleser. Du har til enhver tid mulighet til å trekke tilbake ditt samtykke. Brukere som ikke godtar bruken av cookies, må selv endre disse, dersom nettleserens innstillinger er forhåndsinnstilt for aksept.

Endringer

Vi vil med jevne mellomrom oppdatere denne personvernerklæringen for å gjenspeile eventuelle endringer på nettstedet eller ved endringer om hvordan vi behandler personopplysninger.

Oppdatert november 2018.

Snakk med oss

Kontakt oss for time

Hos våre spesialister kan du få rask time uten henvisning fra fastlegen.

Vi ringer deg!

    Legg igjen ditt telefonnummer så ringer vi opp deg!

    Søk på krifa.no